برگزاری جلسات توانمند سازی در دبستان

در این جلسات که به مدت یک هفته در حال برگزاری است،تمام همکاران آموزشی ، اجرایی و فوق برنامه حضور دارند وضمن هماهنگی برنامه های آموزشی و تربیتی سال آینده و به روز رسانی آموزش ها به تبادل تجربیات خود خواهندپرداخت.

 

 


تاریخ انتشار: 1402/05/29